Промена на податоци за домен

Името на доменот НЕ МОЖЕ да се промени.

Регистрарот може да изврши промена во регистарот на домени, по барање на контактот за доменот и тоа:

  • Промена на податоци за регистрант може да врши регистрант кај регистрар со доставување на писмено Барање за домен
  • Промена на адмнистративен контакт може да врши регистрантот или самиот административен контакт
  • Промена на технички контакт може да врши регистрантот или самиот технички контакт
  • Промена на именските опслужувачи може да врши регистрантот, административниот или техничкиот контакт
  • Промена на регистрант може да врши само регистрантот заедно со новиот регистрант со приложување на соодветна документација
  • Регистрантот е единствениот контакт кој е овластен за бришење на доменот
  • Промена на идентификатор (клуч) за контакт, не може да се направи
  • Идентификатор (клуч) за листата на именски опслужувачи не може да се промени
  • Идентификатор (клуч) за сет на клучеви, не може да се промени

Промени податоци