Технички услови за регистрација на домен

За да се регистрира доменот, неопходно е техничко поставување на именските опслужувачи на Domain Name Server (DNS).

Називот на .mk доменот потребно е да ги содржи следните елементи и да ги исполнува следниве услови:

  • Се состои од букви од англиската абецеда (при тоа не се разликуваат мали и големи букви), броевите од 0 до 9 и знакот "-" (тире)
  • Се состои од најмалку 1 (еден) до најмногу 63 (шеесет и три) знаци, првиот и последниот знак не може да биде знакот "-" (тире)
  • Не е дозволено последователно да се појавуваат два знаци "-" (тире)